Vi ønsker altid at opnå det bedste samarbejde med vores kunder

Det bedste samarbejde kræver altid 2 parter – det starter også med en klar aftale – som er gennemsigtig for begge parter

For at kunne sikre det bedste og mest tillidsvækkende samarbejde, har vi valgt at lave følgende salgs- og handelsbetingelser, som alle btb kunder til enhver tid kan anvende i eventuelle tvivlsspørgsmål der måtte opstår.

Vi bestrider os primært på at løse alt i fred og foredraglighed, men kan der ikke opnås enighed, så må vi henvise til disse Salgs- og handelsbetingelser.

 • Hvad skal handelsbetingelser indeholde?

  Hvad skal handelsbetingelser indeholde?

  Handelsbetingelser skal som udgangspunkt beskrive de generelle vilkår og betingelser, som gælder, når en virksomhed sælger produkter eller tjenesteydelser. Handelsbetingelserne beskytter både køber og sælger, og skal derfor tilpasses din virksomheds forretning.

  Hvad er handelsbetingelser?

  Handelsbetingelserne – også kaldet handelsvilkårene – beskriver de forhold, der gælder mellem en kunde og en virksomhed i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse. Hvis du driver en webshop, skal du være opmærksom på, at din virksomheds handelsbetingelser skal ligge frit tilgængeligt for kunden på hjemmesiden og at disse handelsbetingelser skal være dækkende i forhold til virksomhedens aktiviteter.

 • Hvad er det nu lige de skal gøre

  Salgs- og handelsbetingelser handler ikke om at have ret eller uret, men at skabe et juridisk grundlag i uoverensstemmelser eller tvister.

 • Er de nødvendige?

  Vi ville helst være disse foruden – men hvis I vælger at gå denne vej – Så gør vi hvad kan for imødekomme jeres ønsker.

Salgs- og handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og handelsbetingelser finder anvendelse mellem kunde og Projekt Vækst i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.


1. Tilbud og aftale
1.1. Tilbud fra Projekt Vækst er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, eller til det udløb, som er indskrevet i tilbuddet.
1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Projekt Vækst. I tilfælde hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. Accept kan ske både skriftligt og mundtligt.

2. Pris
2.1. Alle priser er ekskl. moms.
2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af, det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse, gældende niveau for lønninger, materiale, priser og øvrige omkostninger.
2.2.1. Har bestilleren anmodet Projekt Vækst om at udarbejde skitser, layout, tekstforslag, webdesigns, testopsætning, workshops, analyser, m.m., er Projekt Vækst berettiget til at få dette arbejde betalt.
2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger materialepriser, offentlige af gifter eller i øvrige omkostninger, er Projekt Vækst berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.3. Såfremt der i tiden frem til Projekt Vækst gennemførelse, er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Projekt Vækst betinget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede fald.
2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Projekt Vækst forbeholder sig ret til, ved kursændringer før betaling, at ændre prisen tilsvarende.
2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Projekt Vækst berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet Projekt Vækst, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der fortages rettelser i det leverede materiale, eller at arbejdet er påbegyndt.
2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
2.4. Alle priser er beregnet for levering fra Projekt Vækst forretnings lokale i Randers. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor, betales af bestilleren ud over den aftalte pris jf. pkt. 3.3
2.5 Ønsker bestilleren, og påtager Projekt Vækst sig, at opbevarefærdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Projekt Vækst, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering
3.1. Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder leveringen sted, når Projekt Vækst arbejde er færdigt.
3.2 Aflevering finder sted som beskrevet i tilbud. Evt. fejl eller mangler i leverancen i forhold til det i tilbud eller ordrebekræftelse beskrevet, som skyldes Projekt Vækst, udbedres hurtigst muligt af Projekt Vækst, dog uden erstatningsansvar overfor bestiller eller bestillers kunder.
3.3. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogle af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller udeladelse, har Projekt Vækst ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som overnævnte bevirke, at opfyldelse af Projekt Vækst leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren,er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer, at ville skadesholde leverandøren ved betaling af den af leverandøren beregnede merpris.
3.3 Leveringstedet er Projekt Vækst forretningslokale, bortset fra leverancer, hvor det af ordrebekræftelse eller tilbud fremgår, at leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse sker for bestillerens regning (jf. pkt. 2.4.) og risiko. Projekt Vækst er forpligtet til på bestillerens anmodning og for denne regning, jf. Pkt. 2.4 at tegne ønsket transportforsikring.

4. Betaling
4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske netto 8 dage fra fakturadato.
4.2 Leverancer der overskrider en totalpris på kr. 10.000 faktureres med 50% før arbejdes påbegyndelse, 30% midtvejs i forløbet og de Resterende 20% ved levering, medmindre andet er aftalt.
4.3 Der påløber rente fra forfaldsdagen med Projekt Vækst til enhver tid gældende rente.
4.4 På Projekt Vækst anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Projekt Vækst forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
4.5 Er bestillernes forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Projekt Vækst berettiget til delvis fakturering.
4.6 Projekt Vækst kan frit vælge at videresælge en eller flere faktura til et inkassofirma eller tilsvarende virksomhed og overdrage betalingsmodtagelse til tredjemand.

5. Ejendomsret, rettigheder m.v
5.1. Skitser, layout, særligt udviklede templates, særligt udviklede online løsninger, apps, tekstforslag, uddannelsesmodeller o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Projekt Vækst, og må ikke uden Projekt Vækst godkendelse overlades til tredjemand eller benyttes til andet end det i ordren beskrevet.
5.2 Hvad Projekt Vækst har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejde eller mellemprodukter, såsom beskrivelser, processer, analyser og idebeskrivelser, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, er Projekt Vækst ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves
udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
5.3 Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.
5.4 Kunden erhverver samme ret til udviklet eller bearbejdet materiale, herunder kildekode, dokumentation m.v., som Kunden havde til originalmaterialet, for så vidt dette ikke krænker tredjemands rettigheder.
5.5 Indeholder leverancen produkter fra tredjepart, indgår Kunden aftale om leverance af disse direkte med tredjeparten eller dennes danske repræsentant, således at Kunden erhverver rettigheder og garanti i henhold til tredjepartens betingelser.

6. Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler
7.1 Projekt Vækst har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, test eller prøveopsætning.
7.2 Fejl begået af Projekt Vækst vil blive rettet hurtigst muligt for en merpris, der udregnes som forbrugt tid x gældende timepris.
7.3 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation, eller mindre fejl der ikke har betydning for modtagers mulighed for at se og forstå det fremstillede, berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
7.4 Ved levering har Projekt Vækst ret til en mere- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag, sideantal eller antal billeder/film.
7.5 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til senest 24 timer efter leverancen at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgang til at gøre manglen gældende. Projekt Vækst er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
7.6 Såfremt bestilleren selv tilvejebringer indhold, materiale eller andet til leverancen, hæfter Projekt Vækst ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar
8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Projekt Vækst intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, fejl i underleverandørs leverance eller fejl i forbindelser, netværk eller hosting. Det gælder også i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Projekt Vækst ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
8.3 I tilfælde af forsinkelse af, eller tilfælde af mangler ved leverede, hæfter Projekt Vækst ikke for bestillerens driftstab, tab af leverance eller andet direkte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. Dog pkt. 8.4.
8.4 Projekt Vækst er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand eller sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Projekt Vækst er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis der dokumenteres, at skaden skyldes, at bestilleren eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.

Projekt Vækst er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes af bestillerens eller andres produktion, medmindre det dokumenteres, at der fra Projekt Vækst side er handlet med grov uagtsomhed. Projekt Vækst hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Projekt Vækst, i anledning af en erhvervstingskade, bliver pålagt et ansvar overfor tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Projekt Vækst ansvar, er bestilleren pligtig at holde Projekt Vækst skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
8.5 Projekt Vækst har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Projekt Vækst sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand rettigheder, holder bestilleren Projekt Vækst skadesløs for sådan et ansvar.
8.6 Projekt Vækst har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er Projekt Vækst, men som er overladt Projekt Vækst af bestilleren med henblik på løsning af aftalt opgaver, eller med henblik på opbevaring af arbejder, Projekt Vækst har udført jf. Pkt. 2.5. Projekt Vækst er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsomhed adfærd udvist af Projekt Vækst ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstande imod skade og undergang.

9. Ophævelse
9.1 Hver Part kan efter eget valg helt eller delvis hæve en konkret opgavebestilling, hvis den anden Part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forplig-telser i relation til levering af Opgavebestillingen.
9.2 Såfremt fristen for vellykket afslutning af en Overtagelsesprøve overskrides med mere end 30 arbejdsdage, er bestiller berettiget til straks at hæve Opgavebestillingen helt eller delvis, idet den anførte frist dog skal forlænges i det omfang forsinkelse måtte skyldes Kundens forhold.
9.3 Ved ophævelse opgøres Parternes mellemværende efter dansk rets almindelige regler, herunder med respekt af (i) den aftalte ansvarsbegrænsning, og den almindelige pligt til tabsbegrænsning.

10. Fortrolighed
10.1 Projekt Vækst skal instruere sine medarbejdere om, at information vedrørende projektet og bestillers forretning, der i forbindelse med overgivelsen fra bestiller til Projekt Vækst. klart er specificeret som fortrolige, eller som klart må opfattes som fortrolige, skal behandles med mindst samme omhu og diskretion som egne fortrolige informationer.
10.2 Fortroligheden gælder dog ikke for information, som er eller bliver offentligt tilgængelige, som allerede er i Projekt Vækst besiddelse uden tilsvarende fortrolighedspligt, som selvstændigt er udviklet af Projekt Vækst uden for denne aftales rammer, som retmæssigt er modtaget fra tredjemand eller som vedrører generelle ideer, begreber, knowhow eller teknik angående databehandling.
10.3 Bestiller er bekendt med, at Projekt Vækst medarbejdere fra tid til anden kan være beskæftiget med andre lignende opgaver, og bestiller er indforstået hermed.

Underleverandøren
11.1 Projekt Vækst er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandør.

12. Købeloven
12.1 Dansk lovgivning, herunder købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuelt tvist vedrørende aftalers fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

13. Ændringer
13.1 Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl. 
13.2 Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

14. Oplysninger til kunden om forsikringsforhold
14.1 Virksomheden er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved Virksomhedens Produkter, kan dækkes af virksomhedens erhvervsforsikring.

15. Oplysning om klagemuligheder
15.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
15.2 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mail adresse pt@projektvaekst.dk

16. Lov og værneting
16.1 Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelserne omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.
Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på pt@projektvaekst.dk

For yderligere uddybning henvendes der til https://www.projektvaekst.dk/salgs-og-handelsbetingelser-projekt-vaekst/

Kunden er altid velkommen til at kontakte os på pt@projektvaekst.dk